TÕDVA LIIVAKARJÄÄRI EI TULE!

Edastame täismahus Kliimaministeeriumi vastuse Keskkonnaametile, riigi huvi väljaselgitamise kaevanduse avamise kohta.

Keskkonnaamet 

Teie 01.11.2023 nr DM-125130-25 

Meie 21.12.2023 nr 14-6/23/5117-2 

Vastuskiri riigi huvi väljaselgitamisele Tõdva liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses 

Pöördusite Kliimaministeeriumi poole Tõdva liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnakaitseloa (edaspidi kaevandamisluba) taotluse kohta seisukoha saamiseks, et selgitada riigi huvi olemasolu või selle puudumist (saabunud 01.11.2023, reg–nr 14-6/23/5117). 

Taotletav Tõdva liivakarjäär asub Harju maakonnas Saku vallas Tõdva külas riigile kuuluval kinnistul Viimsi metskond 48 (katastritunnus: 71814:001:0471). Taotletava mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala on 20,99 ha. 

Maapõueseaduse § 55 lõike 2 punkti 11 järgi keeldutakse kaevandamisloa andmisest, kui kohaliku omavalitsuse üksus ei ole nõus selle andmisega. Sama paragrahvi lõige 4 ütleb, et kui kohaliku omavalitsuse üksus ei ole nõus kaevandamisloa andmisega, võib loa andja taotleja ettepanekul taotleda loa andmise nõusolekut Vabariigi Valitsuselt. Vabariigi Valitsus annab loa andmiseks nõusoleku vaid erandjuhtudel, kui selleks on ülekaalukas riigi huvi. Seega ei ole kaevandamisluba võimalik anda Vabariigi Valitsuse nõusolekuta, kui kohalik omavalitsusüksus ei ole loa andmisega nõustunud. Maapõueseaduse seletuskirja kohaselt on riigi huvi määratlemata õigusmõiste ning selle sisustamisel lähtutakse konkreetsest olukorrast. 

Riigi huvi on käsitletud Riigikogus 06.06.2017 vastu võetud strateegiadokumendis „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“. Ehitusmaavarade puhul on riigi huvi tagada tarbijate, eelkõige riigi infrastruktuuri ehitusobjektide nõuetekohane ja majanduslikult optimaalne varustamine kvaliteetsete ehitusmaavaradega, luua tingimused kaevandamise ja kasutamise tehnoloogia igakülgseks arenguks, võttes tarvitusele kõik meetmed ehitusmaavarade ratsionaalseks ning kestlikuks kasutamiseks ja maavara ning keskkonna kaitsmiseks. 

Kliimaministeerium hindas taotletava Tõdva liivakarjääri kaevandamisloa taotlust, liivakarjääri asukohta ja kas taotletav tegevus on vajalik maavarade kestliku kasutamise tagamiseks. Kliimaministeerium on seisukohal, et riigi huvi, mis tingiks vajaduse väljastada kaevandamisluba just konkreetses kohas, käesoleval hetkel puudub. 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Timo Tatar 

energeetika ja maavarade asekantsler

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Koduleht loodud Saku valla toetusega

Kiisa alevik 2017