Põhikiri

MTÜ „Kodukoht Kiisa“  PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi Ühing) nimi on mittetulundusühing „Kodukoht Kiisa“ ja  ühingu asukoht on Kiisa alevik, Saku vald, Harju maakond, Eesti  Vabariik.

1.2.Ühing on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev ühendus, mis toimib vabatahtliku alevikuelu arengut taotleva sõltumatu kodanikuühendusepõhimõttel.

1.3. Ühing on organisatsioon mis kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.4. Ühing juhindub oma tegevuses Mittetulundusühingute seadusest ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.5. Ühing on asutatud 30.märtsil 2004.a .

1.6. Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

1.7. Ühingul on oma sümboolika – lipp, vapp, märk ja muu sümboolika.

II ÜHINGU EESMÄRK JA TEGEVUSED SELLE SAAVUTAMISEKS

2.1. Ühingu tegevuse eesmärgiks on heategevusliku tegevuse kaudu kujundada looduslähedane,  inimsõbralik ja  sotsiaalselt aktiivne elukeskkond ning tagada antud valdkondade pidev areng Kiisa alevikus. Saku valla visiooni tutvustamine ja püstitatud eesmärkide toetamine läbi Ühingu tegevuse. Keskkonnateadlikuse edendamine, turvalise elukeskkonna ja heanaaberlike suhete loomine, ühistegevuste korraldamine.

2.2. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks Ühing:

2.2.1. organiseerib ja viib läbi kohaliku elu arendamiseks kohtumisi, seminare, kokkutulekuid ja spordiüritusi;

2.2.2. tegeleb alevikutraditsioonide taaselustamise nende väärtustamise ja alalhoidmisega;

2.2.3. organiseerib ja korraldab kohalikku kultuurielu (ajaloolist väärtust omava informatsiooni kogumine, tutvustamine, kirjastamine; mitmesuguste ürituste korraldamine);

2.2.4. propageerib „Kauni Kodu“ ja heakorrastatud  maa-aleviku häid tavasid ja traditsioone;

2.2.5. korraldab ja arendab turismi-, keskkonnakaitse- ja muinsuskaitsealast tegevust;

2.2.6. esindab  ja kaitseb Ühingu liikmeid suhetes riigiorganitega ja muude organisatsioonide, ühingute ja klubidega;

 III ÜHINGU LIIKMESKOND

3.1. Ühingu liige võib olla iga teovõimeline füüsiline või juriidiline isik, kes soovib osaleda Ühingu tegevuses, kes tunnistab Ühingu põhikirja ning kelle liikmeks vastu- võtmise on otsustanud Ühingu juhatus. Ühingu liikmete arvestust peab Ühingu juhatus.

3.2. Ühingu liikmeks vastu võtmise otsustab Ühingu juhatus esitatud kirjaliku avalduse alusel.

3.3. Ühingust väljaastumine toimub kirjaliku sooviavalduse alusel, mis esitatakse Ühingu juhatusele. Lahkuval liikmel tuleb eelnevalt täita oma kohustused ja likvideerida olemasolevad võlgnevused Ühingu ees.

3.4. Ühingust väljaarvamine võib toimuda juhul, kui Ühingu liige:

3.4.1. süüliselt ei täida Ühingu põhikirjalisi kohustusi, Üldkoosoleku või Juhatuse otsuseid;

3.4.2. ei ole tasunud liikmemaksu jooksva majandusaasta eest hiljemalt jooksva majandusaasta lõpuks;

3.4.3. kahjustab olulisel määral Ühingu huve, põhjustab Ühingule varalist kahju või on muul põhjusel kaotanud Ühingu teiste liikmete usalduse;

3.4.4 Ühingu liikme Ühingust väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus.

3.5. Ühing ei kanna vastutust oma liikme varaliste kohustuste eest, Ühingu liikmed ei kanna varalist vastutust Ühingu kohustuste eest, samuti ei ole Ühingu liikmel õigust Ühingu varale ja Ühingul ei ole õigust Ühingu liikme varale.

3.6. Ühingu liikmel on õigus:

3.6.1. valida ja olla valitud Ühingu juht- ja kontrollorganitesse;

3.6.2. osaleda tema Ühingus tegutsemisest puudutavate küsimuste arutamisel Ühingu organites;

3.6.3. teha ettepanekuid ja taotlusi kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;

3.6.4. võtta osa Ühingu poolt korraldatavatest üritustest; 3.6.5. saada informatsiooni Ühingu tegevuse kohta;

3.6.6. astuda Ühingust välja.

 3.7. Ühingu liige on kohustatud:

3.7.1. täitma Ühingu põhikirjas sätestatud nõudeid ja Ühingu juhtorganite otsuseid ;

3.7.2. osalema Ühingu korralistel ja erakorralistel Üldkoosolekutel ning Ühingu struktuurüksuste moodustamisel nende töös;

3.7.3. suhtuma hoole ja heaperemehelikkusega Ühingu varasse;

3.7.4. hoidma ja kaitsma Ühingu head nime ja mainet;

3.7.5. tasuma õigeaegselt Ühingu Üldkoosoleku poolt kehtestatud makse;

3.7.6. tasuma Ühingu liikmemaksu jooksva majandusaasta eest ka siis, kui ta liikmelisus  lõpeb majandusaasta kestel;

3.7.7. teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;

3.7.8. aktiivselt osa võtma Ühingu tegevusest.

IV ÜHINGU JUHTIMINE

4.1. Ühingu kõrgeimaks juhtimisorganiks on Ühingu liikmete üldkoosolek (edaspidi Üldkoosolek). Üldkoosolek on korraline ja erakorraline. Ühingu Üldkoosolek on pädev otsustama kõikide Ühingu tegevust puudutavate küsimuste üle. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

4.1.1. Ühingu eesmärkide kindlaksmääramine ja muutmine;

4.1.2. Ühingu Juhatuse ja vajadusel revidendi  valimine;

4.1.3. Ühingu põhikirja  ja selle muudatuste, täienduste kinnitamine;

4.1.4. Ühingu eelarve, aastaaruande kinnitamine;

4.1.5.Ühingu tegevuse lõpetamise ja Ühingu reorganiseerimise küsimuse otsustamine.

 4.2. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku Juhatuse poolt kolme kuu jooksul pärast iga  jooksva aasta lõppu, vähemalt üks kord kalendriaastal.

4.3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku Juhatuse (Juhatuse esimehe) omal äranägemisel, aga samuti juhul, kui seda nõuavad kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest või revident Juhatus peab erakorralise koosoleku kokku kutsuma hiljemalt ühe kuu jooksul vastava taotluse esitamisest. Kutsed erakorralisele Üldkoosolekule saadab Juhatus kirjalikult kõigile Ühingu liikmetele hiljemalt üks nädalat enne koosoleku läbiviimise kuupäeva.

4.4  Üldkoosolek on otsustusvõimeline üldkoosolekule kohale tulnud ja registreerinud Ühingu liikmeskonnaga.

4.5. Otsused võetakse Üldkoosolekul vastu lihthäälteenamusega Üldkoosolekul esindatud häältest. Üldkoosolek protokollitakse vastavalt Mittetulundusühingute seadusele. Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile Ühingu liikmetele, sealhulgas ka neile, kes Üldkoosolekul ei osalenud.

4.6. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Ühingu tegevust ja seda esindab Juhatus, milles võib olla minimaalselt neli kuni maksimaalselt seitse liiget. Juhatus valitakse Ühingu Üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks..

4.7. Ühingu Juhatuse pädevusse kuulub:

4.7.1. Ühingu liikmete üle arvestuse pidamine, Ühingu liikmete nimekirja kantakse liikme kontaktandmed;

4.7.2. otsuste vastuvõtmine Ühingu rahaliste ja muude vahendite kasutamise suhtes;

4.7.3. sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse määramine;

4.7.4. Ühingu töötajate tööfunktsioonide / tööülesannete kinnitamine ja nende töö tasustamise põhimõtete ja korra kindlaksmääramine;

4.7.5. perspektiivplaanide ja aleviku arengukava ettevalmistamine, Ühingu jooksva asjaajamise lahendamine;

4.7.6. kontrolli teostamine Ühingu tegevuse üle;

4.7.7. Juhatuse esimehe valimine;

4.7.8. Ühingu raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele.

4.8. Ühingu Juhatuse esimees juhib ja koordineerib Juhatuse tööd.

4.9. Juhatuse koosolekud viiakse läbi esimehe kutsel vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis.

4.10. Igal Juhatuse liikmel on Juhatuse koosolekul üks hääl ja otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

4.11. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 Juhatuse liikmetest.

4.12. Juhatuse koosoleku protokollidele ja otsustele kirjutavad alla Juhatuse esimees ja sekretär, kes määratakse Juhatuse poolt.

4.13. Juhatuse liikmed võivad esindada Ühingut kõikides õigustoimingutes eraldi. Juhatuse liikmetel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud Ühingu tegevusega seotud vajalike kulutuste hüvitamist.

4.14.  Ühingul võib olla auliige. Selleks nimetatakse pikaaegne Ühingu liige, kes on aktiivselt ja silmapaistvalt osalenud Ühingu tegevuses, Auliige on liikmemaksuvaba hääleõiguseta Ühingu liige.
Auliikmeks esitatakse isik Ühingu liikme poolt kirjaliku ettepaneku alusel, mille vaatab läbi ja otsustab juhatus.

4.1.5.Juhatusel on kohustus teavitadaÜhingu liikmeid laiaulatuslikest projektidest.

V ÜHINGU MAJANDUSTEGEVUSE ALUSED

5.1. Ühingu vara võib tekkida:

5.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksud;

5.1.2. liikmete sihtotstarbelised osamaksud, mille otstarve, suurus ja laekumise kord nähakse igal konkreetsel juhul Ühingu üldkoosoleku otsusega;

5.1.3. sihtotstarbelistest eraldistest;

5.1.4. muust tulust, mis on vajalik ja mis saadakse põhikirjalise tegevuse arendamiseks;

5.1.5. tulust, mida võidakse saada erinevast majandustegevusest (Ühingu väljaannete levitamisest või muust Ühingu põhikirjalistele eesmärkidele vastavast tegevusest).

VI  ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE, ÜHINGU   ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

6.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3. Ühingu likvideerimisel läheb vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu või avaliku sektori asutuse valdusesse.

MTÜ Kodukoht Kiisa põhikiri on kinnitatud Ühingu Üldkoosolekul 29.märts 2017 aastal.

 

Koduleht loodud Saku valla toetusega

Kiisa alevik 2017