Loading Üritused

« Kõik üritused

  • This üritus has passed.

Petitsioon: Ei Tõdva liivakarjääri kaevandusele!

9. sept. 2023 - 18. sept. 2023

Üritused Navigation

https://petitsioon.ee/ei-todva-liivakarjaari-kaevandusele  

Meie, kohalikud elanikud, väljendame käesolevaga selget veendumust, et Saku vallas asuvas Tõdva uuringuruumis ei ole maavara kaevandamine vastuvõetav. 

Kohalikud elanikud väljendasid sama arvamust juba aastaid tagasi, mil alles menetleti uuringuloa taotlust. Vastav luba väljastati Vabariigi Valitsuse korralduse aluse alusel  ning uuringu aruanne kannab kuupäeva 1. aprill 2023.

Uuringu tulemustele tuginendes esitas AS Tariston keskkonnaloa taotluse 2023 aasta augustis, mille sisuks on täiteliiva kaevandamiseks loa saamine. Keskkonnameti Keskkonnakaitseloa menetlus number M-125130.

Olles tutvunud uuringu ja keskkonnaloa taotlusega leiame:

Kaevandamise vajadus pole piisavalt põhjendatud. Taotleja peamine motivatsioon on otsene majandusliku kasu ettevõttele ning vajadus rahuldada nõudlust täiteliiva järgi seoses piirkonna teede ning Rail Balticu ehitusega. Majanduslikku kasu pole selgesõnaliselt ega numbriliselt välja toodud, samuti puudub taotluse seletuskirjas igasugune arvestuslik või faktiline prognoos piirkonna ehitusmaterjalide vajaduse kohta, samuti varustuskindluse analüüs juba piirkonnas tegutsevate kaevanduste ja varude kontekstis. Taotleja esitatud põhjendused on hüpoteetilised, üldsõnalised ja spekulatiivsed ning vastuolus varasema faktoloogiaga ning muudest allikatest leitava infoga. 

  • Keskkonnaloa taotluses on täielikult jäetud arvestamata sotsiaalne mõju kogukonnale, seega pole näidatud, kuidas leevendada või kompenseerida kohalikele elanikele elu- ja looduskeskkonna säilimisele suunatud õigustatud ootuste rikkumisest tulenevat kahju.
  • Kaevandamine tooks kaasa mitmesuguseid ja olulise mõjuga häiringuid kas ajutiselt kaevandamise ajal või pikaajaliselt ja muutumatult. Kuigi taotluse seletuskiri kirjeldab häiringuid, on leevendusmeetmete ja kompensatsioonimehhanismide kirjeldus puudulik. Vältimatult ja püsivalt kahjustataks kaevandamine rohevõrgustikku, mis on praegu looduslikuna säilinud ala peamine väärtus. Seletuskiri vaid markeerib seda probleemi ning kirjeldatud lühike leevendusmeede on ilmselgelt ebapiisav ega võimalda hinnata tekitatavat kahju tuluga, mida võiks kaevandamisest loota.
  • Loa taotluses on peaaegu täielikult jäetud välja toomata põhjendused keskkonna- ja sotsiaalmajanduslike mõjude kohta, mida nõuab näiteks Ehitusmaavarade varustukindluse hindamise kava (majandus- ja taristuministri 08.03.2023 käskkiri nr 42).

Kokkuvõttes väljendame oma kindlat vastuseisu plaanile avada Tõdvalt kaevandus, mis põhjustab muutumatu keskkonnamõju, halvendab looduskeskkonda ning halvendab elutingimusi. Lisaks, kohalike kogukond ei ole nõus valla üldplaneeringus kehtestatud rohevõrgustiku lõhkumisega.

Details

Start:
9. sept. 2023
End:
18. sept. 2023
Website:
https://petitsioon.ee/ei-todva-liivakarjaari-kaevandusele

Korraldaja

MTÜ Kodukoht Kiisa

Koduleht loodud Saku valla toetusega

Kiisa alevik 2017